Notulen ALV 2021

Aanwezig:  Henk Hagedoorn, Sies Joosten, Olga Kastelein, David Hoeve, Albert Hoeve, Teun Hoeve, Anja Ubbels, Miranda Vos, Robert Gils, Jur de Graaf, Marco Moerman en Els Heerding.

Afmelding ontvangen van: Luc Lotte.

  • Opening
    De voorzitter, Olga Kastelein heet de aanwezigen hartelijk welkom op deze digitale bijeenkomst.
  • Notulen vorige vergadering (3 februari 2020):

De notulen van de ALV d.d. 3 februari 2020 worden met algemene stemmen goedgekeurd.

  • Ingekomen stukken / mededelingen

Geen

  • Verslag activiteiten 2020:

Vorig jaar was de vereniging vanwege de maatregelen rondom Covid 19genoodzaakt het programma om te gooien. We hebben een aantal activiteiten online georganiseerd. Dat was best spannend en improviseren. Ook dit jaar wordt het waarschijnlijk (deels) een feest zonder tent. Een aantal activiteiten (de Quiz, Bonte avond online) zijn zeker voor herhaling vatbaar. Andere activiteiten zoals “Heel Zunderdorp bakt online” en “versier je voordeur”  moeten we nadenken of wie die herhalen dan wel anders organiseren. We hadden meer reuring moeten geven aan (de uitslag van) de voordeur versier actie. De goodiebag met spelletjes voor de kis werd zeer gewaardeerd. Op het rondbrengen van het dorpsdiner hebben we ons verkeken. Dat gaan we anders organiseren dit jaar.

  • 6. Verslag penningmeester en rapport kascommissie:

De verslagen wordt uitgedeeld, toegelicht en goedgekeurd.

  • 7. Benoeming leden kascommissie:

Albert Hoeve treed af.

Nyckele Sap blijft nog een jaar.
Teun Hoeve treed toe tot de kascommissie

  • 8. Bestuursverkiezing:

Jora Vreeling treedt af.

Olga Kastelein en Olivier Ajamlou zijn aftredend en worden herkozen.

9. Bespreking feestelijkheden 2019:

Het bestuur heeft nog geen opzet gemaakt voor het programma. Er zijn ideeën voor een (online) quiz, Bingo, podium met live stream Bonte Avond. We hopen in ieder geval dat de regels dan meer toestaan.

Vanuit de vergadering worden nog de volgende suggesties gedaan. Op 31 augustus (verjaardag Wilhelmina) is er vast weer meer mogelijk. Misschien dan iets organiseren met overdekt podium op het Kerkplein. Kinderfeest (kinderen mogen nu ook bij elkaar komen dus dan zekert), Puzzletocht, Dorpsdiner (iedereen dineert in zijn/haar voortuin). Hooifeest, temptation weiland. Organiseer een grote verloting zoals HBOK.

Hou wel reklening met de werkzaamheden aan het riool (straten die open liggen) en de steiger om de kerktoren. Wanneer wordt theater de stolp georganiseerd? Moeten elkaar niet in de weg zitten natuurlijk.


10. Rondvraag:

Geen vragen.

11. Sluiting.