ALV 2022

Ledenvergadering Oranjevereniging Zunderdorp 2022


AGENDA:

 • Opening
 • Notulen vorige vergadering (15 februari 2021).
 • Ingekomen stukken.
 • Mededelingen.
 • Verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar.
 • Verslag Penningmeester en Rapport Kascontrole-
  Commissie.
 • Benoeming nieuw lid van de kascontrole commissie.
 • Bestuursverkiezing.
  Aftredend en herkiesbaar is Harry Mars.
  Aftredend en herkiesbaar is Lucas Lotte.
  Aftredend en herkiesbaar is Jur de Graaf.
  Aftredend en niet herkiesbaar is Marco Moerman het bestuur stelt
  voor Amber Hornung te benoemen voor deze plek.
  Aftredend en niet herkiesbaar is Olivier Ajamloe het bestuur zoekt
  iemand voor deze plek.
  (Tegen)Kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de
  vergadering aanmelden bij de Secretaris :
  Lucas Lotte: secretaris@oranjeverenigingzunderdorp.nl
 • Bespreking feestelijkheden 2022
 • Rondvraag.
 • Sluiting.

  Met oog op het beperken van de (porto)kosten, maar ook vanwege het gemak en de
  snelheid waarmee tegenwoordig gecommuniceerd kan worden willen wij onze
  ledenadministratie uitbreiden met uw emailadres. Met name de leden die buiten
  Zunderdorp wonen wordt vriendelijk verzocht hun emailadressen door te geven.
  U kunt deze gegevens mailen naar: info@oranjeverenigingzunderdorp.nl of sturen
  per post naar Harry Mars, ’t Nopeind 20HR 1027AE Zunderdorp.
  Kunt u niet komen, maar wilt u wel iets melden? Dat kan via: secretaris@oranjeverenigingzunderdorp.nl

  Het bestuur van de Oranjevereniging.