ALV 2024

Ledenvergadering Oranjevereniging Zunderdorp 2024

Op 8 februari 2024 organiseert de Oranjevereniging Zunderdorp haar algemene ledenvergadering om 20:00 in het Jeugdgebouw in Zunderdorp.


AGENDA:

 1. Opening.
 2. Notulen vorige vergadering (9 februari 2023).
 3. Ingekomen stukken.
 4. Mededelingen.
 5. Verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar.
 6. Verslag Penningmeester en Rapport Kascontrole-
  Commissie.
 7. Benoeming nieuw lid van de kascontrole commissie.
 8. Bestuursverkiezing.
  Er zijn geen bestuursleden aftredend en herkiesbaar in 2024.
  Het bestuur stelt voor om Ingrid Haaijen toe te voegen aan het
  bestuur.
  (Tegen)Kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de
  vergadering aanmelden bij de Secretaris :
  Lucas Lotte: secretaris@oranjeverenigingzunderdorp.nl
 9. Bespreking feestelijkheden 2024
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.

Verslag vorige vergadering.

Financiƫle stukken