ALV 2023

Ledenvergadering Oranjevereniging Zunderdorp 2023

Op 9 februari 2023 organiseert de Oranjevereniging Zunderdorp haar algemene ledenvergadering om 20:00 in het Jeugdgebouw in Zunderdorp.


AGENDA:

 1. Opening.
 2. Notulen vorige vergadering (3 februari 2022).
 3. Ingekomen stukken.
 4. Mededelingen.
 5. Verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar.
 6. Verslag Penningmeester en Rapport Kascontrole-
  Commissie.
 7. Benoeming nieuw lid van de kascontrole commissie.
 8. Voorstel contributie.
 9. Bestuursverkiezing.
  Aftredend en herkiesbaar is David Hoeve.
  Aftredend en herkiesbaar is Sies Joosten.
  Aftredend en herkiesbaar is Anja Ubbels.
  (Tegen)Kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de
  vergadering aanmelden bij de Secretaris :
  Lucas Lotte: secretaris@oranjeverenigingzunderdorp.nl
 10. Bespreking feestelijkheden 2023
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.

Verslag vorige vergadering.

Financiƫle stukken